Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů

Vážení, tímto Vás informujeme, že od 17. 12. 2021 dopadá na naši organizaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice o ochraně oznamovatelů“). Směrnice o ochraně oznamovatelů je účinná a aplikovatelná již ode dne její účinnosti, tedy data 17. 12. 2022. Směrnice o ochraně oznamovatelů má za cíl zajistit plnohodnotnou ochranu oznamovatelů, tzv. „whistleblowerů“, tedy konkrétně osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem práce. Jako taková má být Směrnice o ochraně oznamovatelů nástrojem boje proti korupci a garance právního státu. Tímto Vás informujeme o všech okolnostech týkajících se Směrnice na ochranu oznamovatelů a splňujeme nám uloženou povinnost. Od 1. 8. 2023 pak platí zákon č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen jako „Zákon“), dle kterého je naše organizace povinna jednak označit příslušnou osobu a také zavést vnitřní oznamovací systém.

I. Vnitřní oznamovací systém

Organizace Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch, na základě jí Směrnicí o ochraně oznamovatelů a Zákona uložených povinností přijala opatření, která mají zajistit ochranu osob oznamujících porušení práva Evropské unie v naší organizaci. Jelikož je Směrnicí o ochraně oznamovatelů uložena organizaci povinnost označit konkrétní osobu pro příjem oznámení oznamovatelů, tzv. Příslušnou osobu určenou k přijímání, posuzování a řešení oznámení, určila organizace tuto Příslušnou osobu, konkrétně je touto osobou Mgr. Vojtěch Dostál, advokát, IČO: 084 93 936, se sídlem advokátní kanceláře v Brně, Lazaretní 4298/11a, Brno. Tato Příslušná osoba je odpovědná za přijímání oznámení, nakládání s ním a rovněž odpovídá za ochranu oznamovatele.

Podstatou a samotným kýženým cílem nastavení ochrany oznamovatele u zaměstnavatele je prohloubení možnosti odhalovat protiprávní jednání v rámci činností na pracovišti či plnění pracovních úkolů nebo obdobných činnostech v souvislosti s výkonem práce, o nichž zaměstnanci obvykle mlčí a příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu zaměstnavatele. Oznámení se nicméně může týkat i jiného protiprávního jednání, které s činností v rámci zaměstnavatele jakkoli nesouvisí, ale oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo při výkonu pracovních úkolů pro zaměstnavatele.

II. Oblasti protiprávního jednání – předmět oznámení

Oznámení oznamovatele se může týkat těchto níže uvedených oblastí:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

III. Způsob oznámení

Jak lze oznámení učinit:

 • a. písemně, tj. i elektronickou formou – může se jednat o formu analogickou (papírová verze) či digitální (elektronická)
 • b. ústně (toto oznámení lze na žádost oznamovatele učinit i osobně)

a) Oznámení podané písemnou formou podává oznamovatel na formuláři dostupném z odkazu:
https://www.akdostal.com/ochrana-oznamovatelu/formular-pro-oznamovatele/

b) V případě elektronického podání oznamovatel zašle vyplněný formulář na e-mailovou adresu: dostal.vojtech@akdostal.com, případně prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na adrese:
https://www.akdostal.com/kontakt/mgr-vojtech-dostal-advokat/

V případě písemného podání (analogově) oznamovatel zašle vyplněný formulář na adresu:

Mgr. Vojtěch Dostál, advokát
Lazaretní 4298/11a
Brno 627 00

Je-li oznámení učiněno ústně, je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. O nahrávání tohoto hovoru musí být oznamovatel předem informován. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky výslovný souhlas, nesmí ji Příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, jehož obsah bude odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě pořízení přepisu oznámení, i v případě sepsání záznamu se oznamovateli umožní, aby se k tomuto přepisu či záznamu vyjádřil a toto jeho vyjádření bude přílohou přepisu či záznamu oznámení.

IV. Lhůty

Zákon stanoví, že do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů). V rámci oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti lze lhůtu prodloužit pouze jednou o 30 dnů na celkovou lhůtu 60 dnů.

Posouzení splnění podmínek pro uveřejnění je na uvážení oznamovatele. Pokud se v budoucnu ukáže, že podmínky pro uveřejnění nebyly dány, odpovídá takováto osoba za své jednání a případnou způsobenou újmu podle obecných právních předpisů. Jedná se o krajní a výjimečný prostředek, který by měl být využíván pouze v krajních případech a za striktně uvedených a stanovených podmínek popsaných shora.