Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Odlehčovací služby

Služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Základní činnosti jsou poskytovány v budovách CPTS Zbůch. Uživatelé služby mohou využívat areál i rekreační zařízení CPTS Zbůch, zúčastňovat se sportovních a kulturních akcí v organizaci i mimo ní.

Poslání služby

Posláním Odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Cílová skupiny služby

Cílovou skupinu Odlehčovací služby tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let.

Cíle služby

Hlavním cílem Odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a regeneraci sil tak, aby byl možný co nejdelší pobyt osoby se zdravotním postižením v rodině. Dále je pak služba poskytována po dobu nezbytně nutnou k překlenutí problémů v rodině – onemocnění pečující osoby, onemocnění jiného člena rodiny, řešení bytové otázky a další negativní události v životě rodiny.

Časový rozsah služby

Služba Odlehčovací služby je zajišťována nepřetržitě.

Kapacita služby

Kapacita Odlehčovací služby je 10 lůžek.

Osoby, kterým nemůže být služba poskytována

Odlehčovací služba nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením.

Jde zejména o:

 • osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřební osobní asistenci),
 • osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách,
 • osoby s poruchami chování,
 • osoby s chronickým infekčním onemocněním.

Žádosti o poskytování sociálních služeb