Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Sociální rehabilitace

Služba je poskytována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována v ambulantní, terénní i pobytové formě.
 

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle výše uvedených činností:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Služba je poskytována jako ambulantní osobám, které se připravují na budoucí povolání formou docházky do akreditovaných kurzů, zácvikových dílen a uživatelům, kterým je poskytován rehabilitační program.
 

CPTS Zbůch vytváří podmínky pro nácvik pracovních dovedností uživatelů:

a) zabezpečuje přípravu uživatelů na zařazení do zaměstnání v oborech:

 • Zahradnické práce
 • Šití a úprava oděvů
 • Práce v prádelně
 • Montážní a kompletační práce

b) ve spolupráci s Úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace je prováděn zácvik na jednoduchou manuální práci na chráněném pracovním místě.

Je zavedena bezbariérová autobusovou doprava Plzeň - Zbůch podporovaná Magistrátem města Plzně.

Služba je poskytována jako pobytová v 14denních sociálně-rehabilitačních programech pro osoby se zdravotním postižením v doprovodu rodinného příslušníka.

Služba je poskytována jako terénní pro uživatele sociálních služeb, kteří přešli z ústavní služby do vlastních bytů, ale ještě stále potřebují podporu sociálních služeb.

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti.

Cílová skupiny služby

Cílovou skupinu Sociální rehabilitace tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 1 do 64 let.

Cíle služby

Hlavním cílem Sociální rehabilitace je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.

Časový rozsah služby

Služba Sociální rehabilitace je zajišťována v tomto časovém rozsahu:

Pobytová ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní základní činnosti dle Objednávky sociálních služeb – 7:00 – 18:00.
Ambulantní a terénní - pondělí – pátek, 7:00 – 17:00 hodin.

Kapacita služby

Kapacita Sociální rehabilitace je:

- ambulantní forma - 30 uživatelů

- terénní forma - 12 uživatelů 

- pobytová forma - 4 uživatelé

Osoby, kterým nemůže být služba poskytována

Sociální rehabilitace nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením.

Jde zejména o:

 • osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřební osobní asistenci),
 • osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách,
 • osoby s poruchami chování,
 • osoby s chronickým infekčním onemocněním.

Žádosti o poskytování sociálních služeb